GAZELLA
0
Sport Klub

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi nyilatkozat

 

 1. Bevezető rendelkezések

Az Adatvédelmi Nyilatkozat kialakítása során az alábbi jogszabályokat vettük figyelembe:

 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR);
 • évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről;
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről;

 

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak kifejezett elfogadás a weboldal szolgáltatásai használatának előfeltétele. Az Adatvédelmi Nyilatkozat előzetes kifejezett elfogadásával a Felhasználó hozzájárul az általa megadott személyes adatok kezeléséhez és elfogadja az adatgyűjtés és a személyes adatok kezelésére vonatkozó jelen nyilatkozatban foglaltakat.

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozatra és a személyes adatok felhasználására, annak értelmezésére és az abban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Adatkezelő:

Név: KorencsikSzabó Júlia Barbara EV
Székhely: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 15-17. 2. em. 1. ajtó
Adószám: 76420087-1-41
E-mail cím: [email protected]

(a továbbiakban: Adatkezelő)

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. a)  ahhoz az érintett hozzájárul
 2. b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát.

Az Adatkezelő csak azoknak a személyes adatoknak a megadását kéri, és csak azokat kezeli, amelyeket a bejelentkezés során a Felhasználó a weboldal szolgáltatásainak igénybevétele érdekében megad, illetve amelyeknek felhasználásához kifejezett hozzájárulását adja.

A weboldalon történő regisztráció során az alábbi személyes adatokat kérjük megadni:

 • név,
 • e-mail cím,
 • telefonszám

 

 1. Adatvédelmi elvek

Az Adatkezelő, mint a gazellaklub.hu tulajdonosa kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét és minden intézkedést, amely az adatok biztonságát biztosítja.

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat harmadik félnek sem kereskedelmi, sem egyéb célból nem adja át, vagy teszi hozzáférhetővé. Az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Jelen Adatkezelési Nyilatkozattal az Adatkezelő biztosítja, hogy a működésével kapcsolatos minden adatkezelés megfeleljen a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti, valamint európai uniós jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatás, az Adatkezelési Nyilatkozat mindenkor hatályos szövege folyamatosan elérhető a gazellaklub.hu honlapon.

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát biztosítja. Az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatát a jelen Adatkezelési Nyilatkozat tartalmazza.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a GDPR-ban szereplő jogalap alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a honlap látogatója számára bármely személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé – a mindenkor hatályos Adatkezelési Nyilatkozat közzétételével -, amelyben tájékoztatást ad az adatfelvétel, illetve adatkezelés módjáról, céljáról és elveiről, valamint arról, hogy a személyes adatokat ki kezeli, illetve dolgozza fel.

Minden olyan esetben, ha a kezelt személyes adatoknak az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra való felhasználása merül fel, az Adatkezelő az érintett felet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. 

4. Az adatkezelés jogalapja, célja és a kezelt adatok köre

 

Az Adatkezelő az adatkezelést az alapján folytatja, hogy az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (önkéntes hozzájárulás, GDPR 6. cikk (1) a) pont).

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az érintett hozzájárulását az adatkezelés bármely szakában visszavonhatja.

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból kezel. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja fel az érintett kifejezett, előzetes engedélye nélkül.

Az Adatkezelő személyes adatokat az alábbiak szerint kezel:

Csoportos vagy egyéni jógaórákra való jelentkezés esetén

Az adatkezelés célja: A jelentkezővel történő kapcsolattartás lehetővé tétele, annak érdekében, hogy a jelentkező az érintett jógaóráról információt kaphasson (pl. kezdési időpont változása)

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás, GDPR 6. cikk (1) a) pont)

A kezelt adatok köre: név, emailcím, telefonszám.

Az adatok törlésének határideje: az érintett adatai írásbeli kérelmére (az 1. pontban rögzített emailcímre az érintett regisztrált emailcíméről megküldött elektronikus kérelmet is beleértve) a lehető legrövidebb időn belül törlésre kerülnek. Az érintett adatai automatikusan törlésre kerülnek, ha azok megadását követő egy éven belül nincs további kapcsolat az Adatkezelővel.

5. A személyes adatok tárolásának módja

 

Az Adatkezelő üzemeltetője a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő az érintett személyes adatait megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő üzemeltetője a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 1. a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
Az érintettek köre: A weboldalt, annak szolgáltatásait használó valamennyi természetes személy.
Az adatkezelés célja: A weboldalon keresztül igénybe vehető szolgáltatások elérhetővé tétele, biztosítása, nyújtása, az ennek érdekében történő kapcsolattartás.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az Adatkezelő mint szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesítéséig  vagy az érintettnek az Adatkezelő felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

6.  Az érintettek jogai

 

Az Adatkezelő biztosítja az érintettek vonatkozó jogszabályokban rögzített valamennyi jogát, különösen az alábbiak szerint:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon (az érintett hozzáféréshez való joga):

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett kérésére rendelkezésre bocsátja. Az érintett kérelmére az információkat az Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését (helyesbítés joga).

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat (törléshez való jog):

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül (az adatkezelés korlátozásához való jog):

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozáshoz való jog).

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is (tiltakozás joga).

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja (visszavonás joga). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

7. Eljárási szabályok

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást (elektronikus úton) díjmentesen biztosítja.

Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

8. Az adatkezelési tájékoztató és szabályzat módosítása

 

Az Adatkezelő az Adatkezelési Nyilatkozatot jogosult egyoldalúan módosítani. Módosítás esetén az Adatkezelő az érintetteket a változásoknak a gazellaklub.hu oldalon történő közzététele útján, külön figyelemfelkeltő módon értesíti. A látogató a gazellaklub.hu-nak a módosítás hatálybalépését követő látogatásával elfogadja a módosított Adatkezelési Nyilatkozatot, amennyiben az abban foglaltakkal nem ért egyet, úgy kérhető hozzájárulásán alapuló adatkezeléssel érintett személyes adatai törlését.

9. Jogérvényesítési lehetőségek

 1. Kérdéseit, megkereséseit illetve észrevételeit az érintett a [email protected] email címre küldheti meg.
 2. Bírósághoz fordulás joga: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes bíróság az ügyben soron kívül jár el.
 3. Adatvédelmi hatósági eljárás: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06 1 391 1400
Fax: 06 1 391 1410

E-mail: [email protected]

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat hatályba lépésének időpontja: 2020. január 2. napja